भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Saura Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

କୁରାଢ଼ି

ଏନ୍‌ଜୁମ୍‍

କୁହୁଡ଼ି

ମଡ଼ା

କୁଲା

ଆଡ଼୍‌ୟେର୍‍

କେ

କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ

ଇତେନ୍‍ ଇତେନ୍‍

କେଉଁମାନେ

ବୁତେନ୍‍ ବୁତେନ୍‍

କେଉଁ ମାନଂକୁ

ବୁତେନ୍‍ ବୁତେନ୍‍ ଆଡ଼ଂ

କେଉଁଟି

ଉଆନ୍‍ ଆମାନେଙ

କେଉଁଠିକୁ

ଓନ୍‌ ଆମାନେଙଂ ବାନ୍‍

କେଉଟ

ଞାମ୍‌ୟ ମାର୍‍

କେତେକ

ଡାଜିଙାନ୍‌ତେ

କୋ

କୋଚିଲାଖାଇ

ତାମ୍‌ଡିଙବେଡ଼ା

କୋଠରୀ

ସୁଉଙ

କୋଡ଼ି

କୁଡ଼୍‌ଡାଡା (ସାବାଡ଼ା)

କୋଳଥ

ଅଡ଼ାଇଜ୍‍

କୋଳି

ଗୁଉର୍‍

ଖସଡ଼ା

ଜାଲ

ଖଜୁରୀ

ସିନ୍‌ଡ଼ି

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App