भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Kannada–Konkani Ratnakosh

Vishwa Konkani Kendra

ಅಂಬಟೆ

ಆಂಬಡೋ,ಲೋಣಚ್ಯಾಕ ವಾಪರಚೇ ಏಕ ಆಮಶೇಂಫಳ

Hindi: आंबडो लोणच्याक वापरचे एक आमशे फळ

ಅಂಬರ

1. ಆಂಗವಲೆೇಂ2. ಆಕಾಶ- ಆಪಗೆ(ನಾ)ಗಂಗಾನ್ಹಯ-ಚುಂಬಿ ಗಗನ ಚುಂಬಿ

Hindi: 1. आंगवले 2. आकाश – आपगे (ना) गंगान्हंय -चुंबि = गगन चुंबी

ಅಂಬಲ

ಪೇಜ

Hindi: पेज

ಅಂಬಾರ

1. ತಣಾಮೂಟೋ,ತಣಾಚೇ ಕುಡೇ2.ಧಾನ್ಯಾಚೀ ರಾಶಿ

Hindi: 1. तणामूटो तणाचे कुडें 2. धान्याची राशि

ಅಂಬಾರಿ

1. ಅಂಬಾರೀ, ಹಸ್ತೀರ ಬಸಚಾಕ ಘಾಲಜೇ ಭದ್ರಾಸನ

Hindi: 1. अंबारी हस्तीर बसचाक घालजे भद्रासन

ಅಂಕ

1.ಚಿಹ್ನ,ಗುರ್ತ, ಕುರೂ2. ಚಾಂಗ3. ನಾಂವ4. ಯುದ್ಧ5. ನಾಟಕಾಂತ ಏಕ ಭಾಗ,ಅಂಕ

Hindi: 1. चिन्हऋगुर्त कुरू 2. चांग 3. नांव4. युद्ध 5. नाटकांत एक भाग अंक

ಅಂಕಣ

ಫ್ಸ್ರರಾಚೇ ದೋನ ಖಾಂಬ್ಯಾ ಮದ್ದೇಚೋ ಜಾಗೋ;ಅಂಕಣ

Hindi: घराचे दोन खांब्या मद्देचो जागो अंकण

ಅಂಕಣಿ

ಫ್ಸ್ರೊಡ್ಯಾಚೇರ ಚಡಪಾಚೇ ಉಪಕರಣ, ರೀಕೀಬ

Hindi: घोड्याचेर चडपाचे उपकरण रिकीब

ಅಂಕಿತ

1. ಚಿಹ್ನ, ಗುರ್ತ2. ದಸ್ಕತ, ನಿಶಾಣೀ(ಗು) ಗುರ್ತ ಕೆಲ್ಲೇಲೆ-ನಾಂವ,ದವರೆಲೇಲೆ ನಾಂವ

Hindi: 1. चिन्ह गुर्त 2. दस्कत निशाणी (गु) गुर्त केल्लेले -नांव = दवरलेले नांव

ಅಂಕುಡೊಂಕು

ವಾಂಕಡೇ, ವಕ್ರತಾ, ವಾಂಕಡೇ-ತಿಕಡೇ,

Hindi: वांकडे वक्रता वांकडेतिकडे

ಅಂಕುರ

ಮೊಳೋ, ಅಂಕೂರ-ಅರ್ಪಣ 1. ಪ್ರಾರಂಭ, ಸೂರವಾತ

Hindi: मोळो अंकूर-अर्पण=1. प्रारंभ सूरवात

ಅಂಕುಶ

ಹಸ್ತೀಕ ತಾಬೇಂತ ದವರೂಂಕವಾಪರಚೇ ಏಕ ಆಯೂಧ, ಅಂಕುಶ

Hindi: हस्तीक ताबेंत दवरूंक वापरचेएक आयूध अंकुश

ಅಂಕೆ

1. ತಾಬೋ,2. ಅಂಕೋ

Hindi: 1. ताबो 2. अंको

ಅಂಗ

1. ಆಂಗ,ದೇಹ, ಕೂಡ2. ಭಾಗ3. ಏಕದೇಶ-ಇ(ವಿ) ಸು ಮಾನಪ, ವೇಡಪ, ಫ್ಸ್ರುರಿಘಾಲಪ, ಆಕ್ರಮಣ ಕರಪ- ಚಿತ್ತ ಪಾರಿತೋಷಕ ಭೋಗ ದೇವಾ

Hindi: 1. आंग देह कूड 2.भाग 3.एकदेश – इ (वि) सु=1.मानप 2. वेडप धुरी धालप आक्रमण करप -चित्त पारितोषक – भोग=

ಅಂಗಜ

ಮನ್ಮಥ

Hindi: #ERROR!

ಅಂಗಡಿ

ಆಂಗಡಿ, ವಸ್ತೂಂಕ ವಿಕಚೋ ಜಾಗೋ, ಪಸರೋ

Hindi: आंगडिऋवस्तूंक विकचो जागो पसरो

ಅಂಗಣ (ಳ)

ಆಂಗಣ

Hindi: आंगण

ಅಂಗದ

ಅಂಗದ, ಬಾಜೂಬಂದ

Hindi: अंगद बाजूबंद

ಅಂಗನೆ

1. ಅಸ್ತುರೀ, ಬಾಯಲಮನೀಶೀ

Hindi: 1. अस्तुरी बायलमनीशी

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App