भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା

ଖାବୁର୍‌ରେଦନାଦ୍

ଆମଦାନୀ କରିବା

ଆସ୍‌ସିତାତ୍‌ତାନାଦ୍

ଆତ୍ମା

ଆନାଲ୍ / ମନ୍ / ଆତ୍ମା

ଆତ୍ମୀୟ

କାଲସିଦୋର

ଆମ୍ବବଉଳ

ମାର୍କା ଫୁଙ୍ଗାର

ଆଲକାତରା

ଆଲ୍‌କାତ୍‌ରା

ଆଲମାରୀ

ଆଲ୍‌ମାରୀ

ଆଲ୍‌ପିନ୍

ଆଲ୍‌ପିନ୍

ଆଲୋକ

ୱେସ୍

ଆଳସ୍ୟ

ମଣ୍ଡ

ଆଳୁ ଖୋଳି ବାହାର କର

ଆଳୁମାଟି / ବାଙ୍ଗାଦୁଗା ଡେୱିପେସ୍ ପାଟ୍

ଆଲିଙ୍ଗନ୍ କରିବା

ଉରଙ୍ଗଜାଦ୍

ଆରାମ୍‌ଚୌକି

ଆରାମ୍‌କୁର୍ସ

ଆରମ୍ଭ

ତଲ୍

ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲୁ

ନେଣ୍ଡତୋଲ୍

ଆରାମ୍ କରିବା

ରମ୍‌ନାଦ୍

ଆଶା କରିବା

ଆଶାତୁଙ୍ଗାନାଦ୍ / ଆଶାକିୟା ନାଦ୍

ଆଶ୍ରୟ

ମାଳାନାଦ୍

ଆଶା

ଆଶା

ଆଶା ଛାଡ଼ିଦିଅ ନାହିଁ

ଆଶାୱିଡ଼ସାମା

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App