भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ହତିଆର୍

କାଚେ ଗଡ଼ଲି

ହାଣ୍ଡି

କୁଣ୍ଡା

ହେବା

ଆ’ତା
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଁ ଭଲ ପିଲାହେବି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାନ୍ ମେନ୍ତା ପିଲ୍ଲାତୋନ୍ ଆ’ଥାନ୍

ହାରିବା

ପାରୱାନାଦ୍ / ଓତ୍‌ନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ସେମାନେ ଖେଳରେ ହାରିଲେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଓର୍ କାରାସାନା ଓଡତ୍‌ଥୋର

ହସିବା

କାୱନାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଆମେ ସମସ୍ତେ ହସିବା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମାନ୍ନାଡ୍ ସାରରି ତୋର୍‌କୱିଦିକା

ହରାଇବା

ମାର୍‌ଙ୍ଗନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୋ ମୁହି ହରେଇଲି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାମୁଦା ମାରଙ୍ଗଥାନ୍

ହିସାବ କରିବା

ଲେକ୍କା ଓ୍ୱାଟାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଁ ହିସାବ କଲି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାନ୍ନା ଲେକ୍କାଓ୍ୱାଟ୍‌ଥାନ୍

ହତ୍ୟା କରିବା

ଆୱକ୍‌ନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ସେ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଓଣ୍ଡ ପିଲ୍ଲାତଙ୍କ ଆୱକ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ହଇରାଣ କରିବା

ତିପ୍ପା ତୁଙ୍ଗାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୋତେ ନନ୍ଦହଇରାଣ କଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାକିକ୍ ନାନ୍ଦାଲ ତିପ୍ପା ଇତ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ହକମ କରିବା

ଆର୍‌ଜ୍ଜାନାଦ୍

ହେନା

ରାପୀନ୍‌ପୁଙ୍ଗ୍

ହାପ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ

ମୋଣ୍ଡୁସେଡ୍

ହୀରା

ୱେନ୍ନେଭାଗ୍‌ରାମ୍

ହଳଦୀଆ ରଙ୍ଗ

କାମ୍‌କାରଙ୍ଗ

ହରିଣ

ଲୁପ୍

ହେଙ୍ଗୁ

ହିଙ୍ଗୱାମ୍

ହଳଦୀ

ପାସ୍‌ପୁ / କାମ୍‌କା

ହଜାଇବା

ମା’ପ୍‌ନାଦ୍

ହିଂସା

ଇମ୍‌ସା

ହାଲୁକା

ପାଇଙ୍ଗ୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App