भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ଆଖିପତା

କାଣ୍ଡିମିଣ୍ଡି

ଆଖିପତା ପକାଇବା

କାଣ୍ଡମିଣ୍ଡା ମିହିଥାନାଦ

ଆଖି

କାଣ୍ଡ / କୋଣ୍ଡା
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): କୋଣ୍ଡାନେ ମାନାଲ୍ ଉଡ଼୍‌ପାରଦ୍‌ତାଡ୍

ଆଖିବାଳ

କାଣ୍ଡକିନ୍ ଖେଳକ

ଆଖିକଜ୍ଜଳ

ଖା’ଟ୍‌କି
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଆଖିରେ କଜ୍ଜଳ ଲଗାଯାଏ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଖା’ଟକି କାଣ୍ଡକୀନା ୱାଟିତୋର୍

ଆଖିଧରା

କାଣ୍ଡକ ପଇତାନାଦ୍

ଆଖିରେ ଦେଖିବା

କାଣ୍ଡକିନ୍ ଉଡ଼ନାଦ୍

ଆଖିମେଲାଇ ଦେଖ

କାଣ୍ଡା ନାଆଁଜିଉଡ଼ା

ଆଖି ବନ୍ଦକର

କାଣ୍ଡାପିହିମୁଟ୍

ଆଖି ଯେତେଦ୍ୱର ଯାଇପାରେ

କାଣ୍ଡା ବେଶ୍ ଦ୍ୱରାମ୍ ଆଦ୍ ପାରତା

ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପକାଅ

କାଣ୍ଡାନ୍ ଜାଣ୍ଡ୍ରି ଉଞ୍ଜପା

ଆଖିଡ଼ୋଳା

କାଣ୍ଡରେବା

ଆଗ

ପେର୍‌କି
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଆଗପଛ ହୋଇ ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ିଲେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ପେର୍‌କି ମୁନ୍ନିଆସ୍ ରେଣ୍ଡ୍ ମିର୍‌ଥା

ଆଗେଇବା

ମୁନଆଦାନାଦ୍

ଆଙ୍ଗୁଠି

ୱେଣ୍ଡସକ

ଆଘାତ୍ କରିବା

କାଷ୍ଠାମ୍ ଇଦ୍‌ନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ସେ ମୋତେ ଆଘାତ୍ ଦେଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଓଣ୍ଡନା କୀଙ୍କ୍ କାଷ୍ଟାମ୍ ଇତ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ଆଘାତ

ଦେବ୍‌ବା

ଆଚାର

ଭରାପାୟା

ଆଜି

ନେଣ୍ଡୁ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଆଜି ରତ୍ନାକରର ଜନ୍ମଦିନ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନେଣ୍ଡୁ ରତ୍ନାକରନ୍ ପୁଟ୍‌ରେଜି

ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି

ଆଦାକୁଡ଼

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App