भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ଅଭିଭାବକ

ପୋରପାନୋଣ୍ଡ

ଅଭିଯାନ

ଆର୍‌ଦେତାପାନାଦ୍

ଅଭିଶାପ

ହେଃତାନାଦ୍

ଅଭିଶାପ ଦେବା

ଏଡ଼ତାନାଦ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ସେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଓଣ୍ଡନାକ୍ ଏଡ଼ତ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ଅଭିଶାପ କରିବା

ଓଦେତୁଙ୍ଗାନାଦ୍ / ଏଡ଼୍‌ତାନାଦ୍

ଅଭ୍ୟାସ କରିବା

ଆଲ୍ଲାୱାଟା ଆଦାନାଦ୍

ଅମାର

ଘାଦ୍

ଅମ୍ଳ

ଗାଲମାଃକ

ଅମ୍ଳଶୂଳ

ଗାଲରୋଗାମ

ଅମୃତ

ଅନାଲ୍ / ଅମୃତ

ଅମୃତଭଣ୍ଡା

କୋପ୍‌ପେ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଅମୃତଭଣ୍ଡାରୁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): କୋପ୍‌ପେନାଗ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଦୋରକିତ୍

ଅମଳ

ପାଣ୍ଟା
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଅମଳ ହେଉଥିବା ଧାନ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ପାଣ୍ଟାପାଣ୍ଡି ମାତ୍‌ଥାୱାଞ୍ଜି

ଅଯୁଗ୍ମ

ଲାମ୍ବୋଡ଼

ଅରୁଆଚାଉଳ

ଆଡ଼ୱାନୂକା

ଅଧକପାଳୀ

ଅରୋଗଭା

ଅଲଗାକରିବା

ୱେରେ ୱିର୍‌ସ୍ପାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଁ ଅଲଗାକରୁଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାନ୍‌ୱେରେ ୱିର୍‌ସ୍ପଥାନ୍

ଅଲଣା କଥା

ରୁଷ୍‌ଇଲୱା ମା’ଟା

ଅଲଗୁଣୀ

ସିଲିଡାଣ୍ଡ

ଅଳସୁଆ

ମଣ୍ଡିନୋଣ୍ଡ / ଲାଣ୍ଡିନୋଣ୍ଡ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖପାଏ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମଣ୍ଡିକୋର୍‌କ୍ ଦୁଖାମ୍‌ୱାଥା

ଅଳ୍ପ

ସୁଡୂଟେ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ତୁମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲେଖ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମୀର୍ ସୁଡୁଟ୍ ମୁଡୁଟ୍ ରା’ସାଟ୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App