भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ଅନ୍ଧକାର

ଇକାଡ଼
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଅମାବାସ୍ୟାଦିନ ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ହୁଏ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଆମାସକିନେ ଗାଟ୍ଟେଇକାଡ଼୍‌ଆ’ତା

ଅନ୍ଧ

ଗୁଡ଼ଡ଼ୀ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଅନ୍ଧଟି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଗୁଡ଼ଡ଼ୀ ରେଲ୍‌ଗାଣ୍ଡେ ତା ଡୋଲ୍‌ତ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ଅନ୍ୟ

ୱେରି

ଅନ୍ୟାୟ

ଅନ୍ୟାୟ

ଅନ୍ୟକୁ

ୱେରିତଣ୍ଡ

ଅପମାନ ଦେବା

ପାରତି ସାନାଦ୍ / ସିପ୍‌ଡ଼ିପ୍‌ନାଦ

ଅପରିଷ୍କାର

ଲାଡ୍ଡାଲ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଆମେ ଅପରିଷ୍କାର କରିବା ନାହିଁ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ମାନାଡ଼ ଲାଡ୍ଡଲ୍‌ମାନ୍ ୱାଡ଼୍

ଅପରିଚିତ

ପୁନ୍‌ୱା

ଅପରାଧ

ଅପରାଦ୍ / ତାପ୍

ଅପମାନ ଦେବା

ଶିଗ୍ରତୀସାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ସେ ଅପମାନ କଲା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଓଣ୍ଡ ସିଗ୍‌ତୀସ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ଅପସନ୍ଦ କରିବା

ପାସ୍‌କାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): କାଳିଆ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): କାଲିଆଲ୍ ନାକିଙ୍କ୍ ପାସ୍‌କି ଥୋଣ୍ଡ

ଅଫିସ୍

ଆଫିସ୍

ଅବିବାହିତା

ୱିଡ଼

ଅବିବାହିତ

ୱିଡ଼ମାଳାନାଦ୍

ଅବତାର

ଅବତାର / ରୂପାମ୍

ଅବିଶ୍ୱାସ

ନାମ୍‌କାମ୍‌ଇଲ୍ଲେ

ଅବଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ

ମାଦତ ଜୋଗଡ଼ାମ୍

ଅଭିନନ୍ଦନ

ସାୟାମାନୂଟ୍

ଅଭିନେତ୍ରୀ

ଆଟାନାଦ୍

ଅଭିନେତା

ଆଟାନୋଣ୍ଡ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App