भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Nepali) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous1234567Next >

W

wage

1. मजदूरी, ज्याला 2. वेतन, तलब

wage administration

मजदूरी प्रशासन

wage agreement

मजदूरी करार, मजदूरी, सम्झौता

wage board

1. वेतन बोर्ड 2. मजदूरी बोर्ड

wage ceiling

मजदूरीको अधिकतम सीमा

wage contract

मजदूरी ठेक्का, मजदूरी अनुबन्ध

wage earner

मजदूरी अर्जक, मजदूर

wage formula

मजदूरी सूत्र

wage payment

मजदूरी भुक्तान

wage policy

मजदूरी नीति

wage rate

मजदूरी दर

wage review

मजदूरी समीक्षा

waiting list

प्रतीक्षासूची

waive

त्याग गर्नु, छोड़िदिनु

walk-in-interview

तत्काल साक्षात्कार

want

1. अभाव,कमी 2. आवश्यकता

ward

1. (अस्पताल) रोगी कक्ष 2. आश्रित 3. वार्ड

warehouse

गोदाम, मालगोदाम

warehousing charges

गोदाम भाड़ा, मालगोदाम भाड़ा
< previous1234567Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App