भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary Of Home Science (English-Hindi) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Zone of assimilation

स्वांगीकरण क्षेत्र

Zoochlorella

प्राणिक्लोरेला, प्राणि हरितशैवाल

Zoolak

जूलेक

Zrazy

ज्रजी

Z-twist

जेड-वेष्टन

Zubrovka

जुब्रॉव्का

Zulu cloth

जूलू वस्त्र

Zuppa rustica

जुपा रस्टिका

Zwack

ज्वैक

Zwicker

ज्विकर

Zycon

जाइकॉन

Zygaenidae

जाइगीनिजी

Zygomorphic

एकव्याससममित

Zygosis

जाइगोसिस, युग्मजन

Zygospore

युग्माणु

Zygote

युग्मज

Zymase

जाइमेस

Zymogen

जाइमोजिन

Zymoplastic substance

जाइमोप्लैस्टिक पदार्थ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App